OGŁOSZENIE O SESJI

Gmina Topólka po raz drugi dostosowała Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonała w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach od 02.02.2018 roku do 08.02.2018 roku nie wpłynęły żadne uwagi od interesariuszy do niniejszego opracowania.
Na najbliższej Sesji Rady Gminy w Topólce, zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023.

W załączeniu znajduje się do pobrania Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 po uwzględnieniu poprawek.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w sesji, która rozpocznie się dnia 22.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.
Wójt Gminy Topólka

Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 po uwzględnieniu poprawek