INFORMACJA O PROGRAMIE REWITALIZACJI

Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 po uwzględnieniu uwag z Urzędu Marszałkowskiego

08 listopada br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XXIII/180/17 został przyjęty po raz drugi dokument pn „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. W/w dokument został dostosowany do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonano stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski.

W celu spełnienia zasady kompleksowości i uwzględnienia wszystkich uwag i wskazań Urzędu Marszałkowskiego, dokonano korekty wskaźników na podstawie których wyznaczono obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji. Zweryfikowano występujące problemy na terenie Gminy i wprowadzono zmiany w planowanych działaniach rewitalizacyjnych, które są odpowiedzią na zidentyfikowane sytuacje kryzysowe.

W celu delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji posłużono się łącznie następującymi wskaźnikami:

  • Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze
  • Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze
  • Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstwa domowych ogółem na danym obszarze
  • Miejscowość  należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej lub gimnazjum o niskim poziomie kształcenia
  • Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze
  • Obecność przestrzeni zdegradowanej

Efektem wprowadzonych zmian było zawężenie obszaru zdegradowanego do sołectw:

  • Czamanin
  • Kamieniec
  • Kozjaty
  • Znaniewo

które uznano również jako obszar rewitalizacji, na terenie którego planowane jest podjęcie interwencji. Sama metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji nie uległa zmianie.

Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany w zakresie działań rewitalizacyjnych, w dokumencie uzupełniono wyjaśnienie, w jaki sposób projekty główne przyczynią się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. W tym celu rozpisano prognozowane rezultaty.

Uszczegółowiono projekty główne pn. „Aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” na terenie sołectw Czamanin, Kamieniec, Kozjaty oraz Znaniewo. Uzupełniono również prognozowane rezultaty dla niniejszych projektów głównych. Z projektów głównych wykreślono natomiast zadanie pn. „Budowa drogi (Sierakowy-Dębowiec) dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Sierakowach”. Wskazano go jako projekt komplementarny pod względem przestrzennym do projektów głównych, gdyż w sposób bezpośredni nie przyczyni się do osiągnięcia planowanych efektów, a jedynie pośredni. Pominięto także zadania dotyczące placów zabaw.

Ponadto wśród projektów głównych uwzględniono dodatkowe działania społeczne, które bezpośrednio przyczynią się do ograniczenia występujących na obszarze rewitalizacji problemów, tj. Kursy ratowników wodnych i kursy żeglarskie oraz Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem.

W odpowiedzi na pozostałe uwagi Urzędu Marszałkowskiego, w Programie Rewitalizacji uzupełniono informacje dotyczące sposobu przeprowadzania konsultacji przygotowanego projektu PR, czasu ich trwania, sposobu uwzględnienia ewentualnych uwag wniesionych do projektu.

W załączeniu Uchwała Rady Gminy Topólka Nr XXIII/180/17 z dnia 08.11.2017 r.  oraz Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023.

 Uchwała Rady Gminy Topólka

 Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023

Wójt Gminy

Marek Dybowski