PROŚBA O WSPARCIE W BADANIACH NAUKOWYCH

Toruń, 16.03.2024

mgr Daria Rogowska                                                                                                                  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

                               

Sz. P.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU  

 

  UPRZEJMA PROŚBA O WSPARCIE W BADANIACH NAUKOWYCH

Szanowni Państwo,

Na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzone są badania naukowe pt. „Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością(ami) w stopniu umiarkowanym i znacznym na otwartym rynku pracy”. Badania te są prowadzone pod moim kierownictwem, pod opieką naukową dr hab. Renaty Tomaszewskiej, prof. uczelni oraz dr Katarzyny Ludwikowskiej. Za główny ich cel badań przyjęto poznanie i opisanie wybranych aspektów dotyczących pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w kontakcie z pracodawcami zatrudniającymi pracowników z niepełnosprawnością, w stopniu umiarkowanym i/lub znacznym,
w zakładach na otwartym rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Kwestionariusz dla pracodawcy (wypełnia go jeden przedstawiciel danego podmiotu) znajduje się pod linkiem https://forms.gle/ovRK6tjVvTvdCWBT9; kwestionariusz dla pracownika/ów znajduje się pod linkiem https://forms.gle/ewkkv4QNNFaAJwN36.

Ze względu na profil działalności dysponujecie Państwo możliwościami w zakresie kontaktu
z potencjalnymi osobami badanymi. Każdy taki kontakt i zarekomendowanie udziału
w badaniu jest dla Nas niezwykle cenny. Ze swojej strony bardzo chętnie udostępnię rezultaty analiz ilościowych i jakościowych, które staną się podstawą raportu badawczego i rekomendacji przekazanych następnie: organizacjom rządowym i pozarządowym w województwie kujawsko-pomorskim; doradcom zawodowym z wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy; a także pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością(ami). Pozostaję w kontakcie pod numerem telefonu 791 687 573
i adresem e-mail: dariarogowska1@wp.pl. Bardzo proszę o pozytywny odbiór mojej prośby i pomoc
w badaniach
.

                                                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                                                          mgr Daria Rogowska