INFORMACJA O PROGRAMIE ŻYWNOŚCIOWYM

GMINA TOPÓLKA PRZYSTĘPUJE W ROKU 2024 DO PROGRAMU ŻYWNOŚCIOWEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 -PODPROGRAM 2023

 

Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności, tj. osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza

2056,40 zł (osoba samotnie gospodarująca) oraz

1590,00 zł (na osobę w rodzinie).

Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15, pokój nr 14 w budynku Urzędu Gminy w Topólce, do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Z uwagi na to, że przyznanie pomocy uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego wskazane jest, aby osoby zgłaszające się posiadały dokumenty o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę,

– umowy zlecenia i o dzieło,

-wynagrodzenie za pracę dorywczą,

-zasiłki dla bezrobotnych,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty, emerytury

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego, – świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy.